Připravujeme záměr obnovy plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov

Akci předpokládáme zahájit v lednu r. 2019 a ukončit v prosinci téhož roku, a to za současného zachování provozu přístavu. Za účelem informovanosti a usnadnění komunikace si dovolujeme požádat dotčené osoby o zaslání kontaktu a fotografie předmětného plavidla či zařízení (případně i zákresu místa kotvení do ortofotomapy) na e-mailovou adresu: pristav.smichov@pvl.cz

Součinnost ze strany osob, dotčených realizací uvedeného záměru, je nutná k tomu, aby zhotovitel akce mohl identifikovat funkční prvky nad i pod hladinou vody, aby nedošlo k poškození kotvících plavidel a zařízení, a při zpřístupnění okolní plochy na hladině. Zhotovitel akce, který vzejde z výběrového řízení, se s dotčenými osobami pokusí spojit v době zahájení akce, tedy pravděpodobně v lednu 2019.

Plavební hloubka, které má být dosaženo v dolní (severní) části přístavu je 2,1 m a v horní (jižní) části přístavu 1,8 m. Sediment ze dna přístavního bazénu bude těžen plovoucími zařízeními z vodní hladiny a jeho odvoz bude probíhat za využití lodní dopravy, bez jakéhokoliv nuceného přemístění či vymístění v přístavu kotvících plavidel a zařízení mimo prostor přístavu. Případná manipulace s kotvícími plavidly a zařízeními v přístavu může probíhat pouze na základě písemné dohody osoby oprávněné jednat jménem majitele tohoto plavidla, resp. plovoucího zařízení, a osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele akce.

Státní podnik Povodí Vltavy Vám děkuje za pochopení i za případnou spolupráci.

Státní podnik Povodí Vltavy je správcem vodní části přístavu Praha – Smíchov a realizace popsané akce vychází i z povinností podniku, jako správce vodní cesty, dle ustanovení § 5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je i ochranný přístav Praha – Smíchov.