Upozorňujeme vodáky splouvající Vltavu od Vraňan po soutok s Labem, že v rámci revitalizace tohoto úseku Vltavy pod Vraňany došlo ke změnám v řece. Do původního koryta zasahují balvanité výhony, kamenné úkryty pro ryby a je umístěna dřevní hmota, které mohou být podle aktuálního vodního stavu pod vodou.

Upozorňujeme tedy všechny vodáky na nutnost zvýšené pozornosti a sledování řeky při jejím splouvání v celém úseku od říčního km 10,2 po 5,6 a doporučujeme předem si zjistit stav vody. Při průtocích od 80 m3.s-1 výše začínají balvany mizet těsně pod hladinou a mohou představovat riziko při splouvání řeky.

Odkaz na fotografie, které názorně ukazují, jak vypadá úprava řeky a balvanité výhony.