Dolní Vltava – podklady pro optimalizaci zvládání povodňových rizik a ochrany před povodněmi

Povodí Vltavy, státní podnik zadal v otevřeném výběrovém řízení zpracování komplexní studie, mající za cíl analyzovat pomocí dvou existujících 2D hydrodynamických modelů průběh tří největších povodňových epizod z nedávné doby (2002, 2006 a 2013). V rámci projektu byla provedena kalibrace modelů na tyto povodně, pokrývající svým rozsahem prakticky celý interval povodňových průtoků zajímavých z hlediska problematiky protipovodňové ochrany. Pomocí zkalibrovaných modelů potom byla mimo jiné posouzena účinnost doposud vybudovaných protipovodňových opatření, jejich vliv na průběh povodně, dále byly posouzeny možnosti zvýšení neškodného odtoku z Vltavské kaskády a provedena analýza efektu uvažovaných opatření nestavebního typu – zmírňování dopadu povodní pomocí manipulací na dílech Vltavské kaskády.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Prioritní osy 1, oblast podpory 1.3.1 a Státního fondu životního prostředí ČR.

Výstupy projektu „Dolní Vltava – podklady pro optimalizaci zvládání povodňových rizik a ochrany před povodněmi“ naleznete zde.