Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti zveřejňuje k připomínkám časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. dubna 2024 po dobu šesti měsíců (do 30. září 2024) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací naleznete zde.

Časový plán a program prací naleznete zde.