Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.

V souladu s ustanovením § 20 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňuje aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem od 26. června 2023 po dobu 30 dnů (do 26. července 2023) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Oznámení o zveřejnění naleznete zde.

Souhrn vymezených oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR) pro 3. cyklus plánování naleznete zde.

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem v mapě naleznete zde.