8. VD Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních

Maximální hladina v nádrži VD Římov na řece Malši při průchodu kontrolní povodně Q10 000 s kulminačním průtokem 900 m3/s překračovala mezní bezpečnou hladinu a ležela nad horní úrovní těsnícího jádra hráze ze sprašových hlín. Při průchodu této povodně skluzem docházelo k přelévání pravé boční zdi skluzu, voda přetékala na vzdušný líc hráze. Obsahem akce byla výstavba vlnolamu na koruně hráze, který je napojen na zemní těsnění hráze stěnou z ocelových štětovnic. Tím je těsnící prvek hráze prodloužen až na úroveň koruny hráze. Vlnolam zachycuje výběh vln i při maximálních hladinách v nádrži. Součástí stavby bylo rovněž zvýšení pravé zdi skluzu a to až o 1,4 m a také úprava počátečního úseku skluzu, kde jsou vybudovány nade dnem skluzu dvě podélné svislé stěny usměrňující proudění vody. Tyto úpravy byly navrženy na základě hydraulického výzkumu na fyzikálním modelu.
Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1