5. Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy – hráz Povodí Vltavy v Troji

Stavba navazuje na protipovodňová opatření podél Vltavy, která jsou budována hlavním městem Praha. Stabilita hráze je zajišťována podzemní stěnou vytvořenou metodou usměrněné tryskové injektáže. Na podzemní stěnu navazuje ochranná železobetonová zídka, jejíž podzemní část tvoří úhlová zeď. Hloubka podzemní stěny je cca 7,5 m pod úroveň základového pasu zdi. Koruna ochranné zídky leží 0,3 m nad hladinou povodně v srpnu 2002. Celková délka úpravy činí cca 900 m. Součástí stavby jsou přeložky celé řady inženýrských sítí.
Náklad stavby 90 mil. Kč

obr. 1

obr. 2