48. Sedlec – protipovodňová opatření – zkapacitnění propustku pod silnicí I. třídy I/20

Propustek DN 700 mm pod silnicí I. třídy I/20 České Budějovice – Písek byl kapacitně nevyhovující a při větších srážkách docházelo k zatápění silnice I/20 a části intravilánu obce Sedlec. Obdobná situace byla u dvou dalších propustků v dané lokalitě. Předmětem stavby je náhrada propustků novými dostatečně kapacitními a to 2 x DN 1200 mm a 1 x 800 mm, úpravy vtokových a výtokových částí a přilehlého úseku koryta toku.
Náklad stavby 4 mil. Kč

obr. 1