44. Protipovodňová opatření lokality Svrčovec, obec Dolany

Účelem stavby je ochrana části intravilánu obce Dolany v lokalitě Svrčovec před zatápěním z řeky Úhlavy a to pro návrhový průtok stoleté povodně. Ochrana je zajišťována zemními hrázemi a železobetonovými zdmi s převýšením 0,5 m nad hladinou návrhové povodně. Celková délka hrází a zdí je 880 m. Součástí stavby je rovněž průleh délky 156 m na pravém břehu Úhlavy v profilu silničního mostu vytvořený ve formě lichoběžníkového koryta se sklony svahů 1 : 8 a s šířkou ve dně 24 m. Na dešťové kanalizaci je zřízena uzavírací šachta, která zároveň slouží k čerpání vnitřních vod do toku.
Náklad stavby 23 mil. Kč

obr. 1