38. Protipovodňová opatření města Blatná

Účelem stavby je ochrana intravilánu města Blatná před povodňovým průtokem Q100. Stavba je umístěna v šesti lokalitách. U dvou lokalit je protipovodňová ochrana řešena formou zdí, a to zčásti nově zřizovaných a zčásti zvýšením stávajících břehových zdí. U jedné lokality zajistí ochranu zemní hráz. Délka liniových ochranných bariér je 1 025 m. V další lokalitě byla snížena niveleta terénu za účelem zlepšení hydraulických podmínek v místě soutoku Lomnice a Závišínského potoka. Nejsložitějším objektem byla přestavba stávajících stavidlových uzávěrů na výtoku ze zámeckého rybníka na dvoudílný zdvižně-spustný stavidlový jez s automatickým ovládáním.
Náklad stavby 22 mil. Kč

obr. 1