36. Hořovice, Červený potok ř.km 12,9 – 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod

Účelem stavby je zkapacitnění Červeného potoka v urbanizované části města Hořovice pro bezpečné převedení povodňového průtoku Q100. Zvýšení průtočné kapacity je realizováno výstavbou nových opěrných zdí, navýšením původních zdí, výstavbou protipovodňové hráze, odtěžením části dna původního koryta, úpravou původních spádových stupňů a zkapacitněním objektů na náhonu procházejícím Hořovicemi. Součástí stavby jsou přeložky plynu, veřejného osvětlení a úpravy na kanalizaci a výpustních objektech do toku.
Náklad stavby 22 mil. Kč

obr. 1

obr. 2