35. Protipovodňová opatření Bechyně – Zářečí

Protipovodňová opatření na levém břehu Lužnice v lokalitě Bechyně – Zářečí jsou tvořena převážně betonovou zdí s mobilní nadstavbou, kdy koruna pevné zdi je navržena v úrovni hladiny Q20. Vrch mobilní bariéry pak zajistí ochranu na Q100 s převýšením 25 cm. Pohledové plochy ochranných zdí budou obloženy lomovým kamenem, vrch zdi bude opatřen 10 cm vysokou římsou. Podzemní těsnící část je tvořena štětovnicovou stěnou. Mimo základní řešení je pro linii bariéry využita i forma plotové podezdívky, prosté zídky, nebo základu v úrovni terénu s mobilní nadstavbou v místě komunikačních tras. Do linie bariéry jsou začleněny i konstrukce stávající – mostní opěra, stávající zídky. Celková délka bariéry je 242 m. Celková plocha mobilního hrazení v rámci stavby je 217 m2.
Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1

obr. 2