3. Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta ř.km 5,821 – 7,120

Účelem stavby je zajištění protipovodňové ochrany zástavby města Králova Dvora a jeho okolí proti povodním s kulminačním průtokem Q100, který je v současnosti udáván hodnotou 300 m3/s. Stavba navazuje na kapacitní úpravy Litavky provedené po povodni v r. 2002 a dle možností využívá zachovaných prvků dřívějších úprav. Koryto je vesměs rozšiřováno do levého břehu, kde je vytvářen složený lichoběžníkový profil s bermou. Břehy jsou opevněny kamennou rovnaninou. Na levém břehu v úseku, kde se Litavka výrazně přibližuje k tělesu dálnice D5, která bude úpravami také chráněna, byla provedena opěrná stabilizační zeď. Zeď je dlouhá 150 m, vysoká 4,3 m, provedená jako tížná, železobetonová s kamenným obkladem líce. Vytvořením zdi byla nejen zajištěna stabilita dálnice při povodních, ale bylo mezi ní a korytem Litavky možné vybudovat komunikaci pro možnost průjezdu údržby toku a vozidel integrovaného záchranného systému. Na pravém břehu ve stísněném prostoru u zahrad rodinných domků je rovněž vybudován kratší úsek se zdí.
Náklad stavby 95 mil. Kč

obr. 1