29. Zkapacitnění toku - Bernartice

Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Bílinského potoka v zastavěném území obce Bernartice u Milevska. Byl vytvořen obdélníkový profil koryta opěrnými železobetonovými zdmi s kamenným obkladem,, lichoběžníkový profil opevněný kamenným záhozem, lichoběžníkový profil s bermou pro ochranu čistírny odpadních vod a ochranné zemní hrázky. Součástí stavby byla přeložka kanalizace, mobilní dřevěné hrazení, osazení zpětných klapek na dešťové výústě a oplocení sousedících pozemků. Délka úpravy je 300 metrů, délka ochranných hrázek 256 m. Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na návrhový průtok Q50.
Náklad stavby 6 mil. Kč

obr. 1