27. Protipovodňová opatření obce Dráchov

Obsahem stavby jsou ochranné železobetonové zdi na levém břehu Lužnice v ř.km 70,030 – 70,700. Celková délka linie ochranných bariér je 553 m. Ochrana území je navržena na průtok Q50, přičemž koruna zdí je v úrovni hladiny Q100. Bezpečnostní převýšení nad hladinou při Q50 se pohybuje v rozsahu 25 až 30 cm. Svislý těsnící prvek v podloží je tvořen stěnou z ocelových štětovnic. Podél linie bariéry je provedeno drenážní potrubí s revizními šachtami. Drenážní potrubí je zaústěno do potrubí odvádějící vodu z rybníků, na kterém je umístěna čerpací šachta. Pro čerpání prosáklé vody je dodáno mobilní čerpadlo na podvozku o výkonu 250l/s.
Náklad stavby 21 mil. Kč

obr. 1