23. PPO města Strakonice

V intravilánu města Strakonic byl realizován soubor technických opatření spočívající v rozšíření průtočných profilů Otavy a Volyňky v kombinaci s ohrázováním chráněného území města. Na Otavě jsou na obou březích v úseku od železničního mostu u ČOV po Pětikolský jez zvýšeny hráze podél toku v kombinaci s novými nábřežními zdmi tak, aby bylo zajištěno převýšení těchto ochranných prvků 30 cm nad úrovní Q100. Na Volyňce je obdobně řešen úsek od železničního mostu po křižovatku u areálu ČZ. Součástí stavby je osazení zpětných klapek na všech vyústěních kanalizačního potrubí v upravovaném úseku.
Náklad stavby: 99 mil. Kč

obr. 1

obr. 2