2. Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,520 – 6,250

Nová řeka odvádí část povodňových průtoků Lužnice mimo rybník Rožmberk do Nežárky a tím je chráněna hráz rybníka proti přelití a protržení při povodních. Na levém břehu Nové řeky byly v 16. století současně s rybníkem Rožmberk a Novou řekou vybudovány hráze, které oddělují povodňové průtoky v Nové řece od rybníka a chrání rozsáhlá plochá území za hrázemi. Jsou nasypány z místního písčitého materiálu a také pod nimi je hluboká vrstva propustných písků. Ve své historii byly několikrát protrženy a poškozeny. Po protržení při srpnové povodni 2002 byl rekonstruován horní úsek hráze, po povodni v roce 2006, kdy byla poškozena hráz v dolním úseku, bylo rozhodnuto o rekonstrukci navazujícího úseku v km 3,520 až 6,250. Oba úseky byly rekonstruovány shodnou technologií. Hráz je místně zvýšena tak, aby hladina při průtoku stoleté povodně ležela min 0,5m pod korunou a hladina povodně tisícileté hráze nepřelila. Stabilita hrází je zajištěna podzemní stěnou vedenou z koruny hráze až do jílového podloží, které je vesměs v hloubkách 9 až 10m pod korunou hráze. Podzemní stěny jsou tvořeny zavibrovanými ocelovými štětovnicemi nebo jílocementovými stěnami provedenými metodou tryskové injektáže nebo čerpáním pažící samotuhnoucí suspenze do vytěžené rýhy.
Náklad stavby 130 mil. Kč

obr. 1

obr. 2