12. VD Lipno I – zvýšení retence - opatření v nádrži

V souvislosti se záměrem zvýšit retenční schopnost nádrže Lipno na řece Vltavě pro účinnější transformaci vysokých povodňových průtoků zvýšením maximální hladiny o 40 cm na kótu 726,00 m.n.m., byla zjišťována i zabezpečenost tělesa železniční trati České Budějovice – Volary vůči zvýšené hladině při současném působení vln vyvolaných větrem. Byly definovány dva úseky s potřebou návrhu vlnolamů podél ohrožených úseků tratí. Jedná se o úsek trati v lokalitě Hůrka a úsek trati se zastávkou v lokalitě Žlábek. Podél obou úseků byly provedeny samostatně stojící kamenné hrázové vlnolamy. Linie vlnolamů je orientována účinně vůči rozhodujícímu směru větru, po délce jsou vlnolamy členěny do úseků za účelem propustnosti v trase (výusti) i dosažení méně ostrého úhlu vůči rozhodujícím směrům větru. Vlnolamy jsou situovány z důvodu minimalizace jejich výšky co nejvíce na okraji nádrže, avšak mimo pozemek železnice. Vlnolamy jsou vybudované z kamene, kdy vnější opevňovací vrstvu tvoří kameny v rámci konstrukce největší, pod ní podkladní vrstva, vnitřek vlnolamů tvoří jádro ze štěrku, těleso vlnolamů je lichoběžníkového příčného řezu s šířkou v koruně 3 m a s malou patkou na návětrné straně. Vlnolam Hůrka se skládá ze 3 úseků, celková délka hrází činí 219 m, vlnolam Žlábek má 2 úseky, celková délka hrází činí 137 m.
Náklad stavby: 18 mil. Kč.

obr. 1