11. VD Pilská u Příbrami – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Vodní dílo Pilská na Pilském potoce nesplňovalo současně platné předpisy, neboť bezpečně nepřevedlo povodňovou vlnu s periodou opakování 10 000 let, která je pro toto dílo podle platné legislativy vlnou kontrolní a maximální kontrolní hladina překračovala mezní bezpečnou hladinu o 33 cm. Tento stav byl napraven vybudováním železobetonového vlnolamu na návodní hraně koruny hráze o minimální výšce1,1 m nad maximální niveletou koruny hráze. Součástí stavby jsou rovněž nové pozorovací vrty v podhrází a na vzdušné straně hráze.
Náklad stavby 7 mil. Kč

obr. 1

obr. 2