Přehled staveb protipovodňových opatření

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta Skřípelského potoka v obci Skřípel z původní kapacity Q2 až Q5 na kapacitu Q50. Příčný profil koryta v upravené části je  obdélníkový s opěrnými zdmi, na konci úpravy je vybudována sedimentační a retenční nádrž. Celková délka úpravy je616 m.

Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1

obr. 2