Vodohospodářská bilance v oblasti povodí

Základní pokyny pro ohlašování: soubor PDF ke stažení

Automatická autorizace: soubor PDF ke stažení

Nejčastěji kladené dotazy: soubor PDF ke stažení

Směrná čísla roční potřeby vody: soubor PDF ke stažení

Ohlašování údajů pro vodní bilanci: soubor PDF ke stažení

 

Ohlašování údajů pro vodní bilanci

Zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí byla mimo jiné provedena změna ustanovení § 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinné subjekty tak podle novely zmíněných ustanovení ohlašují údaje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen "ISPOP").

Od 1. ledna 2014 se ohlašování údajů vodní bilanci (vyhláška č. 431/2001 Sb.) uskutečňuje pouze prostřednictvím aplikace ISPOP. Jedná se o následující hlášení pro vodní bilanci (§ 22 odst. 2 vodního zákona), jejichž ověřovateli jsou příslušní správci povodí:

  • Odběr podzemní vody – na ISPOP formulář F_VOD_ODBER_PODZ
  • Odběr povrchové vody – na ISPOP formulář F_VOD_ODBER_POVR
  • Vypouštěné vody do vod povrchových – na ISPOP formulář F_VOD_VYPOUSTENI
  • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody – na ISPOP formulář F_VOD_AKU.

 

Řádný termín podání hlášení pro vodní bilanci za rok 2016 je do 31. ledna 2017,
za další roky vždy do 31. ledna následujícího roku.

 

Podmínkou pro ohlášení prostřednictvím ISPOP a současně získání přístupových údajů do nové aplikace je registrace subjektu v ISPOP. Tuto registraci provede subjekt sám a váže se k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti. Jedna registrace subjektu tak umožňuje ohlašovat všechny agendy, které má povinný subjekt ohlašovat, a to pro všechny jeho provozovny.

Veškeré podrobnosti, pokyny a návody pro úspěšné podání hlášení naleznete na portálu ISPOP.

www.ispop.cz

Stažení formuláře z ISPOP: pokyny ke stažení

Manuál pro ohlašování

Odkaz na videonávod

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte pouze na ISPOP, a to:

  • zasláním dotazu ze stránek ISPOP pomocí červeného tlačítka "Zaslat dotaz"
  • zasláním dotazu přes environmentální helpdesk (EnviHELP) – https://helpdesk.cenia.cz
  • položením dotazu na telefonním čísle 267 125 267, provozní doba telefonické podpory bude v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 16:00 hodin.

Zaslání dotazu oproti položení otázky operátorce na uvedeném telefonním čísle má tu výhodu, že se k dotazu dá připojit jakákoliv příloha v elektronické podobě (otisk obrazovky, formulář apod.) a na dotaz bude odpovídat kvalifikovaný odborník. Všechny zaslané dotazy jsou evidovány, dohledatelné a je povinnost na ně odpovědět.

 Ohlašovací povinnost se vztahuje na všechny odběry či vypouštění vod, jejichž povolená množství přesahují 6 000 m3/rok či 500 m3/měs. V případě akumulace nebo vzdouvání povrchové vody se jedná o povolený objem přesahující 1 000 000 m3 vzduté příp. akumulované vody. Správce povodí v této souvislosti spravuje databázi odběrů a vypouštění či akumulace vod (§ 21 odst. 2 písm. c) bod 4). Pro ohlašování údajů o nakládání s vodami v ISPOP je nezbytné přidělení identifikačního čísla, pod kterým je užívání vody v databázi správce povodí zařazeno. Pokud nemáte dosud přidělené toto identifikační číslo, kontaktujte příslušného správce povodí podle katastrálního území místa užívání vody (nemusí být shodné se sídlem povinného subjektu). 

 

Na Povodí Vltavy, státní podnik, se výše uvedeným zabývají:

Odběry povrchové vody

Ing. Jan Brabec

Ing. Jaroslava Votrubová

221 401 934

221 401 946

jan.brabec@pvl.cz

jaroslava.votrubova@pvl.cz

Vzdouvání nebo akumulace

povrchové vody

Ing. Jan Brabec

Ing. Jaroslava Votrubová

221 401 934

221 401 946

jan.brabec@pvl.cz

jaroslava.votrubova@pvl.cz

Odběry podzemní vody

RNDr. Zuzana Keprtová

Margita Rakoncajová

221 401 942

221 401 944

zuzana.keprtova@pvl.cz

margita.rakoncajova@pvl.cz

Vypouštění vod

Ing. Magdalena Tlapáková

Ing. Bohumila Pětrošová

221 401 940

221 401 943

magdalena.tlapakova@pvl.cz

bohumila.petrosova@pvl.cz

Telefonní číslo

pro odesílání faxové zprávy

  257 322 739  

Kontaktní adresa

Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8

150 24 Praha 5